ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ16-Ε
Ραφήνα,  16 Μαίου 2011    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ.Πρωτ.  4441
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για τη Συντήρηση και Επισκευή όλων των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου

Ο Δήμος προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για την Συντήρηση και Επισκευή όλων των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης  130.500 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: Ραφήνα
Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την  01η  Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ  (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.
Ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 28/80, Ν. 3463/2006.
Η εγγύηση συμμετοχής η οποία πρέπει να ισχύει ένα μήνα μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ανέρχεται σε 5% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι  5.304,88€
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συντάξουν τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφουν αναλυτικά τις εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν και ταυτοχρόνως να προσφέρουν.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στις Τεχνικές Εκθέσεις των συμμετεχόντων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αναγγελία της βλάβης όπως υποβάλλει γραπτώς στον Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών και την εκτίμηση της δαπάνης. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο από τον μηχανοτεχνίτη και έγκριση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα και συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν και της τελικής δαπάνης.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2294321033)

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ16-7   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ραφήνα,  16 Μαίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ.Πρωτ. 4465

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την Συντήρηση – Επισκευή - Επίβλεψη δικτύου ύδρευσης Διώνη-Ντράφι

Ο Δήμος προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη τεχνικοοικονομικά  συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για την Συντήρηση – Επισκευή - Επίβλεψη δικτύου ύδρευσης Διώνη-Ντράφι  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  53.795 ΕΥΡΩ συμπερ. Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: Ραφήνα
Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την  27 Μαίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.
Ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 28/80, Ν. 3463/2006.
Η εγγύηση συμμετοχής η οποία πρέπει να ισχύει ένα μήνα μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ανέρχεται σε 2% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι  874,72
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συντάξουν τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφουν αναλυτικά τις εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν και ταυτοχρόνως να προσφέρουν.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται στις Τεχνικές Εκθέσεις των συμμετεχόντων.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2294321033)
  

ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ16-Π   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ραφήνα, 16 Μαίου 2011    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              

Αρ.Πρωτ. 4467

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) μας για την προμήθεια καυσίμων προϋπολογιζόμενης δαπάνης  152.023,08 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Ραφήνας, που βρίσκεται στην οδό Αραφηνίδων Αλών με αριθμό 12 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την 14η Ιουνίου 2011 και ώρα 08.00΄ μέχρι 09.00΄. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή, εμπορία και διάθεση καυσίμων.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το Φ.Π.Α.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2294321033)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 81 guests και κανένα μέλος